Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2018-10-10 11:18:25
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői

(magasabb vezető)
beosztásának ellátására


 közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2019.02.01. napjától 2024.01.31. napjáig)
A munkavégzés helye: Család- és Gyermekjóléti Központ
9970 Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinevezés szerinti munkaköre: családgondozó. Intézményvezetői feladatok: az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat.
Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában vagy az 1/2000. ( I.7.) SZCSM rendelet 3.sz. mellékletében előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló kinevezés,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismeret a társulásban résztvevő településeken,
- szociális szakvizsga,
-vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű önálló munkavégzés, pontosság,
- kiváló szintű kommunikáció, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
- a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítés tanúsító okirat(ok) másolata,
-hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltása alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azokat megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.november 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepelő azonosító számot: Szt/6294-1/ 2018., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérését követően, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a soron következő ülésén dönt. A társulási tanács fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.
Felvilágosítás: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető; tel.: 94/ 553-021

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.szentgotthard.hu – 2018. október 10.
- www.kozigallas.gov.hu – 2018. október 10.
- településeken a helyben szokásos módon –2018. október 10.

Forrás: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2019-05-22 19:33

Véradás Körmenden

Tovább

2019-05-22 11:50

Pályázati felhívás

fiatal zenészek támogatásaTovább

2019-05-22 06:45

Gyermeknap

a BárkaházbanTovább

2019-05-22 04:31

Csákányi László Filmszínház műsora

május 24 - június 4.Tovább

2019-05-22 04:18

AGORA - Savaria Filmszínház műsora

május 23-29.Tovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink